دستگاه های تست فیلم و بطری های پلی اتیلن و پلی استایرن

دستگاه پلاریسکوپ (پریفرم)

دستگاه اندازه گیری عبور گاز (GTR)

دستگاه قائم سنج (انحراف معیار) و مقاومت به ضربه سقوط آزاد

دستگاه مقاومت سنج (فشار عمودی ) و تست فشار داخلی 

دستگاه اره برش حرارتی (پت و پلیمر ) و تست نفوذناپذیری درب بندی

دستگاه ضخامت سنج پریفرم و ویسکومتر

دستگاه ویسکومتر پت هوشمند و فشار داخلی بطری های پت