دستگاه های تست ظروف شیشه 

دستگاه پلاریسکوپ (تنش نما)

دستگاه پلاریمتر (تنش سنج)

دستگاه تست فشار داخلی 

دستگاه انحراف سنج و شوک حرارتی

دستگاه ضخامت سنج (شیشه و پت )

دستگاه شاخص انکسار و ضخامت سنج شیشه