دستگاه های تست ظروف شیشه 

این دستگاه ها برای اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ظروف شیشه ای استفاده میشوند. برخی از این ویژگی های قابل اندازه گیری شامل ضخامت دیواره ، قطر داخلی و خارجی ، حجم ، وزن و شفافیت ظروف شیشه ای میباشد. دستگاه هایی مانند پلاریمتر ، پلاریسکوپ ،تست فشار داخلی ، انحراف سنج ، شوک حرارتی ، ضخامت سنج میتوانند در اندازه گیری این ویژگی ها مفید باشند.

دستگاه پلاریسکوپ (تنش نما)

دستگاه پلاریمتر (تنش سنج)

دستگاه تست فشار داخلی 

دستگاه انحراف سنج و شوک حرارتی

دستگاه ضخامت سنج (شیشه و پت )

دستگاه شاخص انکسار و ضخامت سنج شیشه