دستگاه های تست رنگ و بدنه قوطی های فلزی

دستگاه قطرسنج و کراس کات
دستگاه پروژکتور دوخت
دستگاه قلم سختی سنج و نوچی سنج
دستگاه ضخامت سنج و عمق سنج دوخت و بید
دستگاه تعیین نقاط بدون پوشش مخصوص بدنه قوطی و خلاء سنج دستی
دستگاه تست ضربه و تست گوه ای شدن
دستگاه تست فشار داخلی و عمق سنج بید رومیزی 
دستگاه سنجش گاز  so2  و تست فنجانی شدن
دستگاه تشت کشش دو ستونه
دستگاه کراس کات (خراشیدگی ) و تست استن

دستگاه خلاء سنج قوطی های فلزی و انامن ریتور درب قوطی های فلزی

دستگاه لیک تست