دستگاه قائم سنج (انجراف معیار) و مقاومت به ضربه سقوط آزاد