تجهیزات آزمایشگاهی مشتقات بتن

دستگاه تعیین میزان انبساط و انقباض بتن و مشتقات

دستگاه تست میزان حباب زایی بتن (تخلخل بتن)